Algemene voorwaarden voor eindgebruikers

Laatst bijgewerkt: 13/07/2021

Belangrijk: de originele voorwaarden zijn opgemaakt in de Engelse taal. Als u deze pagina in het Nederlands of Frans bekijkt, houd er dan rekening mee dat dit een geautomatiseerde vertaling is voor louter informatieve doeleinden. Klik hieronder om over te schakelen naar het Engels, de versie die u aanvaardt wanneer u zich inschrijft:


Artikel 1. Definities

‍1
.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
-"Algemene Voorwaarden": deze algemene voorwaarden, inclusief eventuele bijlagen, die van toepassing zijn op het gebruik van de Diensten door een Gebruiker.
-"Beschikbaarheid": de periode waarin de Diensten toegankelijk zijn voor de Gebruiker.
- "Onbeschikbaarheid": elke periode waarin de Diensten niet toegankelijk zijn voor de Gebruiker. "Niet-beschikbaarheid" betekent elke periode waarin de Diensten niet toegankelijk zijn voor de Gebruiker.
-"Diensten" betekent de diensten die Ziggu aan de Gebruiker levert, waaronder het verlenen van toegang tot de softwareoplossing van Ziggu, alsmede daarmee samenhangende uitbreidingen, onderhoud, ondersteuning en wijzigingen.
- "Intellectuele eigendomsrechten" betekent de intellectuele eigendomsrechten van Ziggu. "Intellectuele Eigendomsrechten" betekent alle verworven en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, al dan niet geregistreerd, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, handelsmerken, modelrechten, octrooien, knowhow, handelsgeheimen, alle aanvragen voor de bescherming of registratie van voornoemde rechten en alle verlengingen en vernieuwingen daarvan die waar ook ter wereld bestaan, en alle andere intellectuele eigendomsrechten die door de toepasselijke wetgeving worden beschermd.
- "Fout" betekent elk probleem dat zich voordoet met de Diensten en dat het normale gebruik van de Diensten door de Gebruiker negatief beïnvloedt.
-"Gebruikersgegevens" betekent alle door de Gebruiker naar de Diensten geüploade content.
-"Overeenkomst" betekent de volledige Algemene Voorwaarden zoals wederzijds aanvaard door Ziggu en de Gebruiker.
-"Overmacht" betekent elke gebeurtenis of omstandigheid buiten de redelijke controle en zonder schuld van de betrokken partij, waardoor de betrokken partij tijdelijk of permanent niet in staat is haar contractuele verplichtingen (verder) na te komen. Dergelijke gebeurtenissen of omstandigheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot: rellen, oorlogen, terreurdaden; aardbevingen, overstromingen, branden en andere natuurrampen; sabotages; stakingen; epidemieën of pandemieën; onderbrekingen, hackings en storingen van computerfaciliteiten, onderbreking van elektriciteitsvoorziening; overheidsacties of nalatigheid zonder gerechtvaardigde reden, embargo's, etc.
-"Ziggu" betekent de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ziggu BV, met maatschappelijke zetel te Nieuwewandeling 62, 9000 Gent, België ingeschreven in de Kruispuntbank van Belgische Ondernemingen onder het ondernemingsnummer BE 0699.472.839.
-"Vertrouwelijke informatie" betekent alle informatie die door de partijen als vertrouwelijk wordt beschouwd, hetzij omdat de partijen deze informatie duidelijk als vertrouwelijk of als eigendom hebben aangemerkt, hetzij omdat de informatie redelijkerwijs als vertrouwelijk moet worden beschouwd gezien de aard van de informatie of de omstandigheden. Vertrouwelijke informatie omvat, maar is niet beperkt tot, informatie die niet algemeen bekend is bij het publiek, zoals handelsgeheimen, knowhow, bedrijfsplannen en -strategieën, personeelsgegevens en financiële informatie.


‍Artikel2. Sluiting van de Overeenkomst en aanvaarding van de Algemene Voorwaarden

‍2
.1 De Gebruiker wordt gevraagd deze Algemene Voorwaarden te lezen en te aanvaarden voordat hij toegang krijgt tot de Diensten. Door deze acceptatie komt een geldige Overeenkomst tot stand.

2.2 De Gebruiker wordt geacht deze Algemene Voorwaarden te accepteren en ziet derhalve volledig af van de toepassing van zijn eigen voorwaarden.


‍ Artikel3. Licentie en uitvoering van de Diensten

‍3
.1 Ziggu zal de Diensten aan de Gebruiker ter beschikking stellen, in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden.

3.2 De Gebruiker kan de Beschikbaarheid van de Diensten te allen tijde controleren op https://status.ziggu.app. Ziggu spant zich in om de beschikbaarheid van de Diensten te controleren. Ziggu spant zich in om iedere Onbeschikbaarheid en iedere Fout zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op te lossen, zonder enige garantie te geven. Ziggu is in ieder geval en voor zover van toepassing vrij om te bepalen wat in dit verband als een adequate oplossing of compensatie voor de Gebruiker wordt beschouwd.

3.3 De Gebruiker stemt ermee in dat door de Onbeschikbaarheid of Fouten geen rechten van de Gebruiker jegens Ziggu ontstaan.

3.4 Ziggu heeft het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.

‍Artikel4. Verplichtingen van de Gebruiker

‍4
.1 Voor zover dwingende voorschriften dit toestaan, garandeert de Gebruiker dat hij de volgende handelingen niet zal verrichten:
- Het kopiëren van ideeën, kenmerken, functies of afbeeldingen van de Diensten, of het vertalen, decompileren of anderszins wijzigen van delen van de Diensten.
- Het doorverkopen, verhuren of in sublicentie geven van het recht om de Diensten te gebruiken.
- Het gebruiken van de Diensten om inbreuk te maken op Intellectuele Eigendomsrechten of de publiciteits- of privacyrechten van een (derde) partij.
- Het verwijderen, observeren of anderszins wijzigen van de Diensten. Het verwijderen, verbergen of anderszins wijzigen van de aanduidingen van Ziggu's naam en/of logo binnen de Diensten.
- Het gebruik van de Diensten voor het opslaan of verspreiden van content die lasterlijk, smadelijk, bedreigend, beledigend, vulgair, pornografisch is, of die geweld of discriminatie tegen een groep of individu bevordert.
- Het injecteren van malware, spyware, virussen, Trojaanse paarden, wormen of vergelijkbare software die de Diensten of het systeem of de computer van andere gebruikers of derden kan beschadigen. Pogingen om de beveiligings- of authenticatiemaatregelen van de Services te wijzigen, te schenden of te omzeilen.
- Verstrekken van valse identificatiegegevens of je voordoen als een andere Gebruiker om toegang te krijgen tot een account, computers of netwerken met betrekking tot de Services.
- Verstoren van de werking van de Services, bijvoorbeeld via een (automatisch) systeem.
- Toegang verkrijgen tot delen van de Services waartoe de Gebruiker geen toegang heeft.
- Uitvoeren van of informatie verstrekken over enige andere activiteit die in strijd is met de toepasselijke wetgeving of die de rechten van anderen schendt.

4.2 Daarnaast garandeert de Gebruiker dat hij bij het gebruik van de Diensten voldoende veilige wachtwoordcriteria hanteert, dat hij zijn wachtwoord op een veilige manier opslaat en dat de computer of andere apparatuur van de Gebruiker die gebruikt wordt om toegang te krijgen tot de Diensten beveiligd is met een up-to-date anti-virussoftware en firewall.

4.3 In geval van overtreding door de Gebruiker van één van de voorgaande leden, heeft Ziggu het recht om de toegang van de Gebruiker tot de Diensten op te schorten totdat de overtreding door de Gebruiker is opgeheven.


‍ Artikel5. Vertrouwelijkheid

‍5
.1 Voor zover de Gebruiker kennis krijgt van Vertrouwelijke Informatie, stemt hij ermee in de Vertrouwelijke Informatie geheel noch gedeeltelijk voor eigen doeleinden te gebruiken en aan niemand bekend te maken.

5. Vertrouwelijkheid.2 Partijen komen overeen dat het voorgaande niet van toepassing is op informatie vijf jaar na beëindiging van de Overeenkomst of op informatie waarvan de Gebruiker kan aantonen (a) dat deze algemeen beschikbaar is voor het publiek, of (b) dat deze in zijn bezit was of waarvan hij op de hoogte was voordat hij deze informatie ontving of (c) dat deze rechtmatig en zonder beperking aan hem bekend is gemaakt door een derde, of (d) dat deze zelfstandig is ontwikkeld zonder gebruik te maken van Vertrouwelijke Informatie van Ziggu of (e) dat deze op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak openbaar moet worden gemaakt.Artikel6. Intellectuele Eigendomsrechten

‍6
.1 De Gebruiker erkent dat de Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Diensten en de daarbij behorende ontwerpen, software, studies, tekeningen, schetsen, foto's, businessplannen en -strategieën, websites, teksten, knowhow, voorbereidende werken integraal en exclusief toebehoren aan Ziggu.

6.2 Ziggu verleent de Gebruiker het wereldwijde, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare recht om de Diensten te gebruiken in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden. Niets in deze Algemene Voorwaarden of in de Bijzondere Voorwaarden zal worden uitgelegd als het impliciet overdragen aan de Gebruiker van enige overdracht of aanvullende rechten met betrekking tot de Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Diensten.

6.3 De Gebruiker verleent Ziggu een wereldwijd, niet-exclusief, royaltyvrij, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht om de Gebruikersgegevens te gebruiken voor zover noodzakelijk om de Diensten te leveren. Daarnaast heeft Ziggu het recht om gegevens en andere informatie te verzamelen en te analyseren met betrekking tot de levering, het gebruik en de prestaties van verschillende aspecten van de Diensten en gerelateerde systemen en technologieën (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Gebruikersgegevens), en Ziggu heeft het recht (tijdens en na de looptijd van een Overeenkomst en tijdens of na het bestaan van een Gebruikersaccount) om (i) dergelijke informatie en de Gebruikersgegevens te gebruiken om de Diensten te verbeteren en uit te breiden en voor andere ontwikkelings-, diagnostische en hersteldoeleinden in verband met de Diensten en andere aanbiedingen, en (ii) dergelijke informatie en de Gebruikersgegevens alleen in geaggregeerde of andere geanonimiseerde vorm openbaar te maken en te publiceren in verband met haar activiteiten.

6.4 De Gebruiker garandeert en verklaart dat hij de eigenaar is van de Gebruikersgegevens of dat hij toestemming heeft verkregen van de houders van de respectievelijke Intellectuele Eigendomsrechten of andere rechten voor het gebruik ervan. Ziggu wijst iedere verantwoordelijkheid in dit verband af.


Artikel 7. Garanties en aansprakelijkheid

7
.1 De Gebruiker garandeert en verklaart dat hij de Diensten zal gebruiken in overeenstemming met de instructies, handleidingen of andere documentatie die door Ziggu ter beschikking wordt gesteld, dan wel redelijkerwijs gebruikelijk of gebruikelijk is. Ziggu is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het misbruik van de Diensten door de Gebruiker.

7.2 Ziggu garandeert en verklaart dat de Diensten met redelijke vakkundigheid en zorgvuldigheid, tijdig en op professionele wijze zullen worden verleend met gebruikmaking van adequaat gekwalificeerd en ervaren personeel en in overeenstemming met goede praktijken in de sector. Ziggu garandeert echter niet dat de Diensten ononderbroken of vrij van fouten zullen zijn. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, worden de Diensten "in de staat waarin zij verkeren" en "zoals beschikbaar" ter beschikking gesteld overeenkomstig de redelijke inspanningen van Ziggu. Ziggu wijst dienovereenkomstig alle garanties af, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties van kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel (bijv. een bepaalde toename van de inkomsten uit het gebruik van de Diensten).

7.3 Ziggu is, behoudens in geval van opzet, niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade met inbegrip van (maar niet beperkt tot) gederfde winst, gederfde omzet, gederfde inkomsten, stijging van administratie- of personeelskosten, stijging van overheadkosten, verlies van klanten of claims van derden, schade veroorzaakt door fouten, verkeerd taalgebruik, weglatingen of dubbelzinnigheden in geleverde gebruikersgidsen of andere documenten. Ziggu is niet aansprakelijk jegens de Gebruiker voor grove of opzettelijke misdragingen van werknemers, freelancers of agenten in het kader van hun beroepsactiviteiten.

7.4 Behalve in het geval van opzettelijk wangedrag, zal de totale contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Ziggu (met inbegrip van haar bestuurders, werknemers, agenten en gelieerde personen of entiteiten) jegens de Gebruiker voor alle schade die zich voordoet gedurende de gehele looptijd van de Overeenkomst te allen tijde beperkt blijven tot het bedrag waarvoor Ziggu's aansprakelijkheid verzekerd is.

7.5 Iedere vordering tot schadevergoeding van de Gebruiker jegens Ziggu (inclusief haar bestuurders, werknemers, agenten en aan haar gelieerde personen of entiteiten) vervalt van rechtswege indien deze niet bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt binnen een periode van één jaar nadat de feiten waarop de vordering is gebaseerd aan de Gebruiker bekend waren of redelijkerwijs bekend hadden kunnen zijn.


Artikel 8. Duur en beëindiging

8
.1 Een Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur waarvoor de directe klant van Ziggu een abonnementsovereenkomst met Ziggu is aangegaan.

8.2 Iedere Gebruiker kan het gebruik van de Diensten echter te allen tijde beëindigen door zijn Gebruikersaccount op te zeggen.

8.3 De Gebruiker erkent dat de volgende omstandigheden aanleiding zullen geven tot ontbinding van de Overeenkomst en/of beëindiging van rechtswege van het Gebruikersaccount, op kosten van de Gebruiker, tenzij Ziggu schriftelijk afstand doet van een dergelijke ontbinding en nakoming door de Gebruiker nastreeft, waartoe Ziggu gerechtigd is:- Elke schending van artikel 4 tot en met artikel 6.- Elke andere schending van de Algemene Voorwaarden of de Bijzondere Voorwaarden die de Gebruiker niet binnen 15 dagen nadat Ziggu de Gebruiker daartoe schriftelijk heeft aangemaand, ongedaan heeft gemaakt.

8.4 Alle onderdelen van deze Algemene Voorwaarden of de Bijzondere Voorwaarden die naar hun aard na beëindiging van kracht blijven, zullen na beëindiging van kracht blijven, inclusief, maar niet beperkt tot, geheimhoudingsverplichtingen, afwijzing van garanties en beperking van aansprakelijkheid.Artikel 9. Vrijwaring

9
.1 Gebruiker stemt ermee in Ziggu, haar bestuurders, werknemers, agenten en gelieerde personen of entiteiten te vrijwaren van alle vorderingen, aansprakelijkheden en schikkingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, redelijke juridische en boekhoudkundige kosten, die het gevolg zijn van, of beweerdelijk het gevolg zijn van, gedrag dat in strijd is met enige bepaling van artikel 4 tot en met artikel 6.


Artikel 10. Overmacht

10.1 Geen der partijen zal aansprakelijk zijn of in gebreke worden gesteld voor het niet nakomen van enige verplichting welke voor haar uit deze Algemene Voorwaarden of de Bijzondere Voorwaarden mocht voortvloeien, indien dit niet nakomen is veroorzaakt door overmacht.

10.2 De partij wiens nakoming is onderbroken door overmacht van tijdelijke aard, zal de andere partij in kennis stellen van de onderbreking en de oorzaak daarvan, en zal alle redelijke middelen aanwenden om de volledige nakoming van haar contractuele verplichtingen zo spoedig mogelijk te hervatten.

10.3 In het geval Ziggu door Overmacht van blijvende aard wordt verhinderd de Diensten te (blijven) verlenen, ongeacht of de overmacht al dan niet voorzienbaar was, is Ziggu gerechtigd om zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst en/of het Gebruikersaccount door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen.


Artikel 11. Bescherming persoonsgegevens

11.1 Ziggu kan als verantwoordelijke voor de verwerking bepaalde persoonsgegevens van de Gebruiker verwerken. Dergelijke gegevens omvatten informatie over uw apparaat (besturingssysteem, browsertype, schermresolutie), uw geografische locatie (om uw voorkeurstaal te detecteren en lokale content aan te bieden) en uw IP-adres (in geval van error logging). Ook maken wij gebruik van cookies om uw bezoek aan onze website te personaliseren.

11.2 Meer informatie over de wijze waarop Ziggu persoonsgegevens verwerkt, kunt u hier vinden: https://ziggu.io/privacypolicy.


Artikel 12. Varia

12.1 Een bepaling die geacht wordt (gedeeltelijk) nietig, ongeldig of onafdwingbaar te zijn, behoudt niettemin haar maximaal toelaatbare werking en laat de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden onverlet en leidt niet tot nietigheid daarvan.

12.2 De overeenkomst tussen de Gebruiker en Ziggu wordt uitsluitend beheerst door Belgisch recht. Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Ziggu.

12.3 Ziggu behoudt zich het recht voor om de samenstelling van de Diensten en/of de bepalingen van de Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Ziggu zal de Gebruiker in voorkomend geval binnen een redelijke termijn voorafgaand aan de wijziging informeren door middel van een bericht op haar website, door communicatie naar bestaande Gebruikers via nieuwsbrieven, e-mail, etc. Indien de Gebruiker het niet eens is met dergelijke wijzigingen, dient de Gebruiker de Diensten niet langer te gebruiken en zijn Gebruikersaccount te beëindigen.